CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO

BIM-ODS: TỔNG QUAN VỀ BIM

Hỗ trợ học viên hiểu rõ và đầy đủ về các giải pháp BIM; Hiểu về các vấn đề chính khi áp dụng giải pháp BIM; Hiểu cách triển khai ứng dụng BIM.

BIM-RME: REVIT CĂN BẢN - MEP

Hiểu và áp dụng các khái niệm cơ bản của REVIT MEPF; Tạo và chỉnh sửa các hệ thống MEPF trong REVIT; Sử dụng các công cụ REVIT MEPF để phân phối và kết nối hệ thống.

BIM-STR: REVIT CĂN BẢN - KẾT CẤU

Khoá học cung cấp nền tảng tổng quan về Revit, cách xây dựng mô hình kết cấu cho toà nhà; Triển khai bố trí, thống kê lượng các thành phần; Tận dụng các mẫu hiển thị, kỹ năng điều chỉnh,...

BIM-ARC: REVIT CĂN BẢN - KIẾN TRÚC

Thiết lập môi trường dữ liệu chia sẻ CDE (Common Data Environment) cho dự án triển khai BIM; Vận hành và phối hợp hướng dẫn giữa các bên trong dự án.

BIM-RAD: REVIT NÂNG CAO

Khoá học nhầm cung cấp tổng quan về Revit; Xây dựng mô hình kết cấu cho toà nhà; Triển khai bố trí, thống kê số lượng các thành phần.

BIM-C3D: CIVIL- 3D

Hiểu và áp dụng các khái niệm cơ bản của CIVIL- 3D; Nắm vững kỹ năng vẽ và chỉnh sửa các bản vẽ thiết kế; Tạo và quản lý các bề mặt trong CIVIL-3D.

collection