BIM-ODS: TỔNG QUAN VỀ BIM

BIM-ODS: TỔNG QUAN VỀ BIM

 

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC: 

  • Hỗ trợ học viên hiểu rõ và đầy đủ về các giải pháp BIM. 
  • Hiểu về các vấn đề chính khi áp dụng giải pháp BIM. 
  • Hiểu cách triển khai ứng dụng BIM.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:

  • Chuyên viên các bộ phận chức năng: Thiết kế, Kỹ thuật, Đấu thầu (nhóm lớn), 
  • Kiểm soát chi phí và ngân sách. 
  • Nhân viên Ban Thực hiện: Bản vẽ shop drawing, QS, giám sát.

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHOÁ HỌC:  Tại đây

page