BIM-RAR: REVIT CĂN BẢN - KIẾN TRÚC

BIM-RAR: REVIT CĂN BẢN - KIẾN TRÚC

 

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC:

  • Thiết lập môi trường dữ liệu chia sẻ CDE (Common Data Environment) cho dự án triển khai BIM. 
  • Vận hành và phối hợp hướng dẫn giữa các bên trong dự án. 
  • Phân quyền truy cập, sử dụng các công cụ Issue, RFI và nộp Shopdrawing trên nền tảng đám mây.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN: 

  • Người đứng đầu nhóm và chuyên gia vẽ thiết kế (shop drawing). 
  • Người đứng đầu nhóm và chuyên gia của các phòng ban chức năng làm việc với BIM.

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHOÁ HỌC: Tại đây

page