BIM-ODS: TỔNG QUAN VỀ BIM

BIM-ODS: TỔNG QUAN VỀ BIM

MÔ TẢ CHUNG

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC: 

 • Hỗ trợ học viên hiểu rõ và đầy đủ về các giải pháp BIM. 
 • Hiểu về các vấn đề chính khi áp dụng giải pháp BIM. 
 • Hiểu cách triển khai ứng dụng BIM.
 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN: 

 • Chuyên viên các bộ phận chức năng: Thiết kế, Kỹ thuật, Đấu thầu (nhóm lớn), 
 • Kiểm soát chi phí và ngân sách. 
 • Nhân viên Ban Thực hiện: Bản vẽ shop drawing, QS, giám sát.
 

MÔ TẢ CHUNG

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC: 

 • Hỗ trợ học viên hiểu rõ và đầy đủ về các giải pháp BIM. 
 • Hiểu về các vấn đề chính khi áp dụng giải pháp BIM. 
 • Hiểu cách triển khai ứng dụng BIM.
 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN: 

 • Chuyên viên các bộ phận chức năng: Thiết kế, Kỹ thuật, Đấu thầu (nhóm lớn), 
 • Kiểm soát chi phí và ngân sách. 
 • Nhân viên Ban Thực hiện: Bản vẽ shop drawing, QS, giám sát.
 

1900.636.099

Sản phẩm đã xem

product